Историја дома

 
Управни одбор Заједнице предузећа ПТТ caoбpaћaja Београд донео је 6. септембра 1961. године Одлуку о оснивању Школског ПТТ центра у Београду (број 01-1033/1- 61). Одлуком Управног одбора Јавног предузећа ПТТ cao6paћaja „Србија” (01/8 бр: 145816/02) укида се Школски ПТТ центар Београд 19. децембра 2002. године, jeр законима о средњој и вишој школи, односно ученичком стандарду, нису предвиђени школски центри као посебне установе. Одлука је имала да ступи на снагу даном оснивања програмских јединица, које су биле у саставу Школског ПТТ центра, као посебних правних субјеката од стране Владе Републике Србије.

Влада Репvблике Србије је 16. јануара 2003. године донела Одлуку о оснивању Дома ученика средње ПТТ школе у Београду (05 број: 611-100/2003), и од тада дом послује као посебна установа под називом Дом ученика средње ПТТ школе. На тај начин из школског ПТТ центра настају Средња техничка ПТТ школа, Виша техничка ПТТ школа и Дом ученика средње ПТТ школе. Тиме је Дом, у правном смислу, изryбио сваку везу са Јавним предузећем ПТТ саобраhај, а током nротекле две деценије полако али сигурно су слабиле и преостале везе и контакти између ових установа. Током последњих неколико година низ новонасталих околности у функционисању саме установе изискивао је и потребу за променом потојећег назива установе (нестанак и правне и фактичке везе са ПТТ, отварање према другим средњим школама и непрестани пораст броја ученика који не noхађајy средњу ПТТ школу и др). Стога је Управни одбор Дома на седници одржаној 27. септембра 2018. године донео Одлуку о усвајању предлога да нови назив Дома ученика средње ПТТ школе буде Дом ученика средњих школа „Милутин Миланковић”.

Влада Републике Србије је 9. маја 2019. године донела Решење о давању сагласности на одлyку о промени назива установе дом ученика средње ПТТ школе.
На основу свега поменутог види се да на простору некадашњег јединственог школског ПТТ центра, на истој катастарској парцели, постоје три независне установе, чији имовинско-правни односи нису у потпуности и на прави начин дефинисани ни до дан данас, а посебан проблем представља и чињеница да се ПТТ Србија и даље води као корисник објеката.