Дом ученика средњих школа Милутин Миланковић је посебно педагошки обликована средина која осим о смештају и исхрани средњошколаца, води рачуна о њиховом школском успеху, социјалном сазревању, развијању личне компетенције и формирању здравих животних навика. 

У оквиру слободног времена се значајна пажња посвећује културно-забавним активностима, рекреацији и подстицању активног односа према окружењу.

Носилац васпитно- образовне улоге дома је Педагошко веће које у складу са важећим законима и прописима усваја Програм васпитног рада за текућу школску годину, у коме је прецизније дефинисан васпитни рад у оквиру васпитних група, активности стручних сарадника и педагошка активност читавог Дома.

 

У Дому је запослен стручно оспособљен кадар који чине: васпитачи, стручни сарадник и друго особље који воде рачуна да све што се догађа у Дому буде у интересу физичког и менталног здравља и целокупног развоја ученика. 

Васпитни рад је организован у 12 васпитних група које у просеку имају 25 ученика. Радно време васпитача је такво да је обезбеђено њихово присуство у Дому током 24 сата, како радним данима, тако и викендом.