Секције у дому

 

Секције у Дому ученика средњих школа Милутин Миланковић

Дом ученика средњих школа Милутин Миланковић је посебно педагошки обликована средина која осим о смештају и исхрани средњошколаца, води рачуна о њиховом школском успеху, социјалном сазревању, развијању личне компетенције и формирању здравих животних навика. 

У оквиру слободног времена се значајна пажња посвећује културно-забавним активностима, рекреацији и подстицању активног односа према окружењу.