Практичне, битне и корисне информације Дома ученика

Списак школа, факултета, општина и правних лица са којима је успостављена сарадња

Статут и правилници дома:

 

СТАТУТ Дома ученика средњих школа Милутин Миланковић

ПРАВИЛНИК о материјалној и дисциплинској одговорности ученика у Дому ученика средњих школа Милутин Миланковић

Годишњи план и програм рада Дома 2019-2020

Извештај о раду Дома 2018-2019

УПУТСТВО О УПРАВЉАЊУ СУКОБОМ ИНТЕРЕСА

Одлука о усвајању извештаја о спровођењу плана интегритета

Правилник о организацији рада Дома– КОВИД-19

Одлука о организовању радног времена – ванредно стање

Правилник о начину евидентирања, заштите и евидентирања електронских докумената 2023

Колективни уговор Дома 2023

 

Завршни рачун 2018

Образац 1

Образац 2

Образац 3

Образац 4

Образац 5

Образац 06 јануар-март

Закони и стратегија:

Стратегија развоја образовања

Закон о основама система образовања и васпитања

Закон о ученичком и студентском стандарду

Васпитно-Образовни рад:

Основе васпитног програма

Правилник о програму рада психолога и педагога

Правилник о сталном стручном усавршавању наставника, васпитача

Правилник о стручно педагошком надзору