Васпитни рад у Дому ученика

 

Васпитни рад у Дом ученика средњих школа Милутин Миланковић (бивши Дом ученика средње ПТТ школе)

Дом ученика средњих школа Милутин Миланковић је педагошки обликована средина и заједница која за основну делатност има васпитање које се догађа у интеракцији између ученика, васпитача, стручног срадника –педагога, и свих оних који чине социјални амбијент Дома.  

Циљеви васпитног рада у Дому ученика су: 

 • Обезбеђивање оптималних услова за доступно и квалитетно образовање и васпитање ученика.
 • Оспособљавање ученика за успешно функционисање у условима одвојености од породице и сналажење у различитим проблемским ситуацијама.
 • Подршка развоју личности ученика у складу са узрасним и личним потребама и индивидуалним карактеристикама и интересовањима.
 • Јачање компетенција ученика које доприносе социјалној интеграцији.

У Дому је запослен стручно оспособљен кадар који чине: васпитачи, стручни сарадник и друго особље који воде рачуна да све што се догађа у Дому буде у интересу физичког и менталног здравља и целокупног развоја ученика.
Васпитни рад је организован у 13 васпитних група које у просеку имају 25 ученика. Радно време васпитача је такво да је обезбеђено њихово присуство у Дому током 24 сата, како радним данима, тако и викендом.

Васпитачи

У Дому ученика средњих школа Милутин Миланковић смештено је 307 ученика, распоређених у 13 васпитних група којима руководе домски васпитачи. Они и воде рачуна о узрасним карактеристика ученика и индивидуалним разликама међу њима, прате њихове потребе, интересовања, могућности, актуелна дешавања и у складу с тим бирају одговарајуће садржаје васпитног рада и начине на који ће га реализовати. Кад год је могуће васпитачи подстичу иницијативност, партиципацију и тимски рад ученика. Укључују их у организацију активности у дому и мотивишу да искористе културну и спортску понуду локалне средине. 

Васпитне теме које васпитачи реализују, могу се груписати у четири области: 

 • Помоћ ученицима у адаптацији на нову средину.
 • Помоћ и подршка ученицима у учењу и школској успешности.
 • Подстицање развоја животних вештина.
 • Подстицање активизма и партиципације.

У оквиру педагошког рада, васпитач прати развој ученика у својој васпитној групи и брине о њима. Он индивидуално разговара са ученицима, обавља разговоре са групом и усмерава процесе у формирању колектива и интервенише у случају конфликтних ситуација. Васпитач има увид у понашање ученике, спроводи одредбе кућног реда и стара се о дисциплини у Дому. Када обавља послове дежурства, васпитач ради са свим ученицима Дома. 

Васпитачи су ангажовани и на организацији домских секција и активности и на подстицању ученика да квалитетно проведу своје слободно време.

 •  

Педагог

Педагог у Дому ученика има задатак да својим вештинама и компетенцијама допринесе унапређивању васпитног рада у установи. У свом свакодневном послу педагог:

 • Учествује у планирању и програмирању васпитно-образовног рада
 • Прати реализацију васпитно-образовног рада
 • Сарађује са васпитачима (саветодавни рад, оснаживање, праћење)
 • Ради са ученицима (саветодавни рад, подршка ученицима у учењу, праћење и подршка у адаптацији ученика)
 • Сарађује са родитељима, односно старатељима
 • Учествује у раду стручних органа и тимова
 • Сарађује са надлежним установама, организацијама и удружењима (сарадња са педагозима из других институција, сарадња са надлежним органима, учествовање у раду стручних удружења)
 • Води документацију и стручно усавршавање