Васпитни рад у Дом ученика средњих школа Милутин Миланковић (бивши Дом ученика средње ПТТ школе)

Дом ученика средњих школа Милутин Миланковић је педагошки обликована средина и заједница која за основну делатност има васпитање које се догађа у интеракцији између ученика, васпитача, психолога и свих оних који чине социјални амбијент Дома.  

Циљеви васпитног рада у Дому ученика су: 

  • Обезбеђивање оптималних услова за доступно и квалитетно образовање и васпитање ученика.
  • Оспособљавање ученика за успешно функционисање у условима одвојености од породице и сналажење у различитим проблемским ситуацијама.
  • Подршка развоју личности ученика у складу са узрасним и личним потребама и индивидуалним карактеристикама и интересовањима.
  • Јачање компетенција ученика које доприносе социјалној интеграцији.

У Дому је запослен стручно оспособљен кадар који чине: васпитачи, стручни сарадник и друго особље који воде рачуна да све што се догађа у Дому буде у интересу физичког и менталног здравља и целокупног развоја ученика.

Васпитни рад је организован у 12 васпитних група које у просеку имају 25 ученика. Радно време васпитача је такво да је обезбеђено њихово присуство у Дому током 24 сата, како радним данима, тако и викендом.