У Дому ученика средњих школа Милутин Миланковић смештено је 307 ученика, распоређених у 13 васпитних група којима руководе домски васпитачи. Они и воде рачуна о узрасним карактеристика ученика и индивидуалним разликама међу њима, прате њихове потребе, интересовања, могућности, актуелна дешавања и у складу с тим бирају одговарајуће садржаје васпитног рада и начине на који ће га реализовати. Кад год је могуће васпитачи подстичу иницијативност, партиципацију и тимски рад ученика. Укључују их у организацију активности у дому и мотивишу да искористе културну и спортску понуду локалне средине. 

Васпитне теме које васпитачи реализују, могу се груписати у четири области: 

  • Помоћ ученицима у адаптацији на нову средину.
  • Помоћ и подршка ученицима у учењу и школској успешности.
  • Подстицање развоја животних вештина.
  • Подстицање активизма и партиципације.

У оквиру педагошког рада, васпитач прати развој ученика у својој васпитној групи и брине о њима. Он индивидуално разговара са ученицима, обавља разговоре са групом и усмерава процесе у формирању колектива и интервенише у случају конфликтних ситуација. Васпитач има увид у понашање ученике, спроводи одредбе кућног реда и стара се о дисциплини у Дому. Када обавља послове дежурства, васпитач ради са свим ученицима Дома. 

Васпитачи су ангажовани и на организацији домских секција и активности и на подстицању ученика да квалитетно проведу своје слободно време.